قوانیـن و مقررات

تمام هزینه های مشاوره و روانشناسی بر اساس تعرفه سازمان نظام روانشناسی محاسبه میشود

زمان جلسات مشاوره براساس قوانین سازمان نظام روانشناسی حداقل ۴۵ دقیقه و حداکثر ۱ساعت است

همکاران عزیز موظفند طبق قوانین ، شئونات اسلامی و پوشش مناسب را رعایت کنند

تمامی اطلاعات و پرونده های مراجعین محترم به هیچ عنوان از مرکز شکرانه خارج نمیشود و به صورت محرمانه از آنها نگهداری میشود

در این مرکز هیچ گونه ارتباطی خارج از چهارچوب درمانی صورت نمیگیرد.

از همکاران و مراجعین محترم کمال قدردانی را داریم.