مشخصات خود را فراموش کردید ؟

خودسنجی حساس بودن

حساسیت ضامن بقای نوع بشر و هر موجود دیگر در طول تاریخ بوده است. افراد حساس همواره تاریخ سازان جهان بوده اند . زیرا نیازهای بشر را بیشتر احساس کرده و بیشتر احساس مسئولیت کرده اند. از ابتدا شغل های مهم را افراد حساس عهده دار بوده اند.
20 درصد هر جامعه ای را افراد حساس تشکیل می دهند . این افراد به واسطه دقت بیشتر به محیط، دیدن ریزه کاریها و نکات ظریف بیشتر از افراد غیر حساس مضطرب و نگران می شوند. آینده نگرتر هستند. اما به واسطه دقت زیاد زودتر از دیگران خسته می شوند. نیاز کند آرامش بیشتری هستند.
اگر والدین خلق کودک را تشخیص دهند می توانند محیط مناسب برایش فراهم کنند تا بهترین نتیجه را بگیرند. اگر فرد بالغ خلق خود را بشناسد می تواند با انتخاب رشته تحصیلی و شغل مناسب شادتر و موفق تر زندگی کند.
خودسنجی میزان حساسیت هم به والدین کمک می کند و هم فرد بالغ. خودسنجی را بزنید و ارسال کنید و باقی کار را به من بسپارید. کافی امتحان کنید. نتیجه را خواهید دید.

لطفا هر سوال را بر اساس احساستان پاسخ دهید.

بالا