پروفایل

Primary fields

نام رضا
نام خانوادگی کوشکستانی
لقب Koushakestani
نام قابل نمایش رضا کوشکستانی
تحصیلات / زمینه فعالیت

طرحواره درمانگر،
درمان اضطراب(بزرگسال و نوجوان)،
درمان افسردگی(بزرگسال و نوجوان)،
درمان وسواس(بزرگسال و نوجوان)،
مشاوره قبل از ازدواج